Menu

Monthly Archive:: พฤษภาคม 2015

กิจกรรมสาขา ร่วมแข่ง NSC 2014 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกสอนประจำปีการศึกษา 2559

เปิดห้องเรียนวิชาสัมมนาและการฝึกประสบการณ์

นำเสนอโครงงานวิจัยที่เชียงใหม่

พิธีต้อนรับน้องใหม่ปี 57

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

นำเสนอโครงงานวิจัย ในงาน NCTIM 2015 ที่ มรภ. มหาสารคาม

งานนำเสนอผลงานนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ SS-CSIT ครั้งที่ 4

นำเสนอผลงานวิจัย ที่ มรภ. ลำปาง “ครุศาสตร์วิจัยครั้งที่ 2″ 28-30 กรกฏาคม 2559