Menu

Monthly Archive:: กุมภาพันธ์ 2016

กำหนดการส่งวิจัยในชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีที่ 5 เรื่อง การส่งเอกสารหลังฝึกประสบการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่งเกรดภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อให้การส่งเกรดทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว จึงแจ้งประกาศให้ดำเนินการดังนี้ ให้ส่งงานมีรายการดังนี้ ที่ รายการ จำนวน 1 วิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย1. ปกหน้า(ตามแบบโครงงาน) 2. บทคัดย่อ 3. กิตติกรรมประกาศ 4. สารบัญ  5. สารบัญตาราง(ถ้ามี) 6. สารบัญรูป (ถ้ามี) 7. บทที่ 1 – 5 8.บรรณานุกรม      (จะต้องอ้างอิงทุกคนที่มีอยู่ในเล่มรายงานการวิจัย และให้เขียนตามแบบในวิชาโครงงาน) 9.ภาคผนวก    ผนวก ก. ตารางข้อมูล(ข้อมูลดิบ)ที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยนำไปอ้างไว้ในบทที่ 4 ด้วย(ถ้ามี)   และเพิ่มเติมได้ถ้ามีเป็นอย่างอื่น   ถ้าไม่ครบตามหัวข้อที่กำหนด จะถือว่าไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน 1 เล่ม 2