Menu

กำหนดการส่งวิจัยในชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีที่ 5

เรื่อง การส่งเอกสารหลังฝึกประสบการวิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2558

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่งเกรดภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อให้การส่งเกรดทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว จึงแจ้งประกาศให้ดำเนินการดังนี้

ให้ส่งงานมีรายการดังนี้

ที่ รายการ จำนวน
1 วิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย1. ปกหน้า(ตามแบบโครงงาน)

2. บทคัดย่อ

3. กิตติกรรมประกาศ

4. สารบัญ 

5. สารบัญตาราง(ถ้ามี)

6. สารบัญรูป (ถ้ามี)

7. บทที่ 1 – 5

8.บรรณานุกรม

     (จะต้องอ้างอิงทุกคนที่มีอยู่ในเล่มรายงานการวิจัย และให้เขียนตามแบบในวิชาโครงงาน)

9.ภาคผนวก

   ผนวก ก. ตารางข้อมูล(ข้อมูลดิบ)ที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยนำไปอ้างไว้ในบทที่ 4 ด้วย(ถ้ามี)

  และเพิ่มเติมได้ถ้ามีเป็นอย่างอื่น

 

ถ้าไม่ครบตามหัวข้อที่กำหนด จะถือว่าไม่ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน

1 เล่ม
2 แผนการสอน  1 เล่ม
3 แฟ้มสะสมงาน 1 เล่ม
4 สมุดลงเวลา 1 เล่ม

 

งานทุกอย่างให้เข้าเล่มปกอ่อน

ให้ส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น

และที่สำคัญจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันกับในเทอมที่ 1/2558 ด้วย