Menu

ข่าวดี

good-news

โครงการดี ๆ ที่อาจจะมีมาเร็ว ๆ ดังนี้ เนื่องทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปี 5  เข้ารับทุนการศึกษาและบรรจุเป็นราชการครู โดยมีเงื่อนไข เป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปี 5 ที่มีเกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชาเอก 3.00 ขึ้นไป เพื่อไม่ให้พลาดโอกาศดังกล่าว นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คนใดมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ส่งสำเนา Transcript จำนวน 1 ชุด ส่งที่สาขาวิชา

ได้โปรแกรมกรุณมคำนวณก่อนนำมาส่งน ให้คำนวณเฉพาะที่เป็นวิชาเอกคอมพิวเตอร์เท่านั้น