Menu

ศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์ศึกษา (ใครข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งใน message FB อ. นิพล ได้ครับ)

ข้อมูลรหัส 49

นายสราวุฒิ คุณแก้ว ร.ร. ภูมิชญ กุดจับ อุดรธานี
นางสาวสงกรานต์ บุราณเดช ร.ร.บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปี อุดรธานี
นายชลชัย ศิริสิมะ      
นางสาวนิตยา ชัยยงค์ ร.ร.อนุบาลหนองแสง หนองแสง อุดรธานี
นางสาวสุภาพร เอี้ยวเฮง ร.ร.วัดมาบข่าวิทยาคาร นิคมพัฒนา ระยอง
นางสาววนิษา ธาตุชัย ร.ร.วัดไผ่ล้อม เมือง จันทบุรี
นายอภิศักดิ์ พันจำปา อนุบาลหนองคาย เมือง หนองคาย
นายอภิวัฒน์ แก้วภูบาล ว่างงาน    
นางสาวบุษบา จิตเงิน บริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จก ปลวกแดง ระยอง
นายพรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง ร.ร.บ้านอ่างกะป่อง เขาสมิง ตราด
นางสาวพรวีนัส แววนำ      
นางสาวอรทัย ไชยเพชร อบจ.บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ
นางสาวประภัสสร อริยวงศ์ ร.ร.สัตหีบวิทยาคม สัตหีบ ชลบุรี
นางสาวสไบพร แสงปาก โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ แม่สอด ตาก
นายปริญทร สุระเสน ร.ร.ชุมชนบ้านท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
นางสาวจารุวรรณ วรรณพราหมณ์      
นางสาวจีรภา ชาเคน ร.ร.บ้านโคกม่วงทองวิทยา ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
นางสาวนิตยา ศรีอุดร      
นางสาวคริสมาส ไขแสง ร.ร.วัดไตรสามัคคี เมือง สมุทรปราการ
นางสาวสุภารักษ์ พฤกษชาติ      
นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศรี ร.ร.วัดกระแส แกลง ระยอง
นางสาวธาราวรรณ กันสีชา ร.ร.ดงยางน้อยโนนตาล พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
นายสมชาย จะหลาบหลอง ว่างงาน    
นายณัฐพล บุญเวิน ร.ร. บ้านคำภู เมือง บึงกาฬ
นายเยี่ยมพล พลเยี่ยม      
นางสาวหฤทัย นิลไสล ร.ร.บ้านโคกป่ากุง สีชมพู ขอนแก่น
นายศรายุทธ โพนธาตุ ร.ร.บ้านนาทับโฮ รัตนวาปี หนองคาย
นางสาวเสาวนีย์ แสงใส กศน. เมือง อุดรธานี
นางสาวพัชนีย์ สุวรรณไตร ร.ร. บ้านม่วงพิทยาคม บ้านม่วง สกลนคร
นางสาวสรารัตน์ สืบคุณะ      
นางสาววนิดา ทับทิมแสง      
นางสาวศรีประภา ภูวงศ์ไกร      
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญทัน ร.ร. ปากสวยพิทยาคม โพนพิสัย หนองคาย
นางสาวชลธิชา แดงน้อย เซนทรัล เมือง อุดรธานี

รหัส 50

นางสาวมันยา ทาทอง      
นางสาวสกาวเดือน รัดดา โรวเรียนมัธยมตากสินระยอง เมือง ระยอง
นายตันติกร ศรีเมือง      
นางสาวสุจิตรา ศิริกันรัตน์ สพป.หนองคาย เขต 1 เมือง หนองคาย
นายมารุต ดวงพระราช      
นายสุนทร สีสุมา      
นายกิตติศักดิ์ ทับทิม      
นางสาวจุฑามาศ ขวัญแก้ว      
นายยุทธนา วิบูลย์กุล      
นายกิตติคุณ วงค์อนันต์      
นางสาวอังศณา ศรีลาวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี สว่างแดนดิน สกลนคร
นางสาววิภารัตน์ คำสงค์ โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สว่างแดนดิน สกลนคร
นางสาวอรพินท์ ศรีภูแพน      
นางสาวพัชรินทร์ ประวันโน      
นายเจนพบ โมหนองเดิ่น      
นายชาญณรงค์ เดชแก้ว โรงเรียนบ้านชำสมอ แกลง ระยอง
นางสาวจิราวรรณ สีเหลือง โรงเรียนบ้านหนองจอก เฝ้าไร่ หนองคาย
นางสาวชนิดา วงษ์คำจันทร์      
นางสาววัชรินทร์ ยวงโพธ์ กศน.อ.กู่แก้ว กู่แก้ว อุดรธานี
นางสาวรัชนก แก้วขันดี โรเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง   หนองบัวลำภู
นางสาวบุษบา เชื้อกูล      
นายประกาศิต ชำมะรี      
นายภูวนัตถ์ วงษ์หาบุศย์      
นางสาวนารินทิพย์ สิงห์งอย      
นางสาวปวีณา มูลลา โรงเรียนประสาทวุฒิ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
นายวัชระ แฝงสีพล ศูนย์การค้า Premium Outlet อุดรธานี เมือง อุดรธานี
นางสาวอัจฉรียา ราษฏร์ภักดี      
นายกฤษดารักษ์ ไปพะนา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เมือง หนองคาย
นางสาววลีพร หมื่นวงค์ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ บ้านผือ อุดรธานี
นางสาวพัดชา ศรียัง      
นายอุทัย ร้อยคำลือ ว่างงาน
นางสาวนิทนันต์ ไชยสัตย์      
นายชลวุฒิ ไกรยะราช      
นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กุล      
นางสาวอัญชลี แสนบุญ      
นางสาวศรีสุดา ปัณณราช      
นางสาวสุภาพร สำราญใจ บ.ไทวัสดุ เมือง อุดรธานี
นางสาววิจิตรา วรรณจักร โรงเรียนบ้านนากลาง นาวัง หนองบัวลำภู
นางสาวอนุสรา รัตนภูมี โรงเรียนพิชญบัณฑิต เมือง หนองบัวลำภู
นายฤทธิรงค์ แน่นอุดร วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส ศรีธาตุ อุดรธานี
นางสาวพัชราภรณ์ สุกขันต์      
นางสาวอภิรดา ชาวพงษ์      
นางสาวกรองกาญจน์ คมทัศนียกุล      
นายณัฐกิตติ์ วงษ์ดี โรงเรียนบ้านสร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
นายกิตติคุณ งามวิเศษ      

รหัส 51

นางสาวอำภาพร วงษ์แจ้ง      
นายวัชระ ปะละทัง      
นางสาวศศิลดา อุณาศรี กศน.พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
นายยุทธนันท์ เบญจกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ เมือง อุดรธานี
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์ศร      
นายศรายุทธ พุฒแก้ว      
นางสาวรัตนาพร ก้อนคำ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวา อุดรธานี
นายผดุงชาติ ประทุม      
นางสาวสาริณี ช่างแคน      
นายอดิชัย นิลนะมะ      
นางสาวเสาวลักษณ์ เกลียวทอง      
นายณัฐวุฒิ ทองเย็น โรงเรียนพระปริยัติธรรม หนองหาน  อุดรธานี
นายกรภัทร์ โพธิปัสสา รร.บ้านหนองเหมือดแอ่ โนนสัง หนองบัวลำภู
นางสาวศิริพร เมฆวัน      
นายพรหมลิขิต ศรีบุญเรือง      
นางสาววิกานดา โพธิ์แก้ว รร. มหาไถ่ศึกษา บ้านดุง อุดรธานี
นางสาวพิมพ์ผกา บู่สุข      
นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส      
นางสาวภัสสร พรมคำซาว      
นางสาวหทัยรัตน์ บุญญะรัง เทคโนโลยีพิชยบัณฑิต 2 เมือง อุดรธานี
นางสาวอารญา แสนเทพ      
นางสาวณัชชา ไชยมาสุข      
นางสาวชณิฏตา อัคฮาด      
นางสาวพัชรี เบ้าเที่ยง      
นายสุเมธา ฐาตุจิรางค์กุล      
นายสุเมธา ฐาตุจิรางค์กุล      
นางสาวปิยนุช อุทัยเรือง โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  เมือง หนองคาย
นายศักดิ์ศรี อินทนู      
นายสุริยา ครึมยะราช      
นางสาวเฉลิมวรรณ นนทปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ กุดจับ อุดรธานี
นางสาวอรวรรณ มหาอ้น      
นายสันติ คำนาง      
นางสาวอักษรศิลป์ ภูระบัติ      
นางสาวจารุวรรณ ผันสว่าง      
นายนพฉัตร ปาประลิต โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด  พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
นางสาวพรประทิพย์ พิทักษ์พงษ์