Menu

การประเมินตนเองภายใน SAR

หัวข้อรายละเอียดการประเมินภายใน ผลการดำเนินงานสาขาวิชา รายละเอียดการทำงานของอาจารย์ที่ผู้รับผิดชอบ   ภาพการประชุมประกันคุณภาพระดับสาขา

กิจกรรมสาขา ร่วมแข่ง NSC 2014 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยประจำปี 2013 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กลุ่มที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบระดับประเทศ